Journal publications in Czech

 1. Höschl C.: Příspěvek k vyhodnocování závislosti mezi dávkou a účinkem léčiva in vitro (A contribution to the evaluation of a dose-response relation in vitro). Čs. fysiol., 24, 1975, 5, s.451-457.
 2. Höschl C., Blahoš J.: Hypotalamické řízení funkce štítné žlázy (Hypothalamic control of the thyroid function). Čas.Lék.čes., 114, 1975, 47, s.1449-1452.
 3. Šimek J., Höschl C.: O psychologii nemocného na jednotce intenzivní péče (On the psychology of intensive care unit inpatient). Vnitřní lék., 22, 1976, 4, s.365-370
 4. Höschl C., Blahoš J., Bednář J., Vondra V.: Inhalační podání hypotalamického hormonu uvolňujícího tyreotropin (Inhalatory administration of TRH). Vnitřní lék., 22, 1976, s. 987-993.
 5. Blahoš J., Svoboda Z., Höschl C., Reisenauer R.: Vliv kalcitoninu na glycidový metabolismus (The influence of calcitonin on glycid metabolism). Vnitřní Lék., 22, 1976, 11, s.1074-1078.
 6. Volšan O., Höschl C.: Funkce kůry nadledvin u osob trpících depresí (Adrenocortical function of depressed patients). Čas.Lék. čes., 116, 1977, 36, s.1111-1114.
 7. Höschl C., Volšan O.: Naše zkušenosti s podáváním hormonu spouštějícího tyreotropin (TRH) depresivním nemocným (Our experience with TRH administration to depressed patients). Čas. Lék. čes., 118, 1979, 9, s.261-264.
 8. Höschl C., Vondra V., Blahoš J.: Účinky inhalovaného hormonu spouštějícího tyreotropin (The effect of inhaled TRH). Čas. Lék. čes., 118, 1979, 11, s.340-341.
 9. Höschl C.: Glukokortikoidy a psychické změny (Glucocorticoids and mental disorders). Prakt. lék. 59, 1979, 17: 647-648.
 10. Höschl C., Balon R.: Výsledky psychiatrického vyšetřování nemocných toxoplasmozou (Results of psychiatric examination of patients with toxoplasmosis). Čas. Lék. čes.,119, 1980, 12-13: 366-368.
 11. Höschl C.: Vliv lithia na hodnotu TRH-testu u depresívních nemocných (Lithium influence on TRH-test value). Čs.psychiatrie, 77, 1981, 2: 116-119.
 12. Höschl C.: Současné názory na senilní demenci Alzheimerova typu (Current opinion on senile Alzheimer’s dementia). Čas. Lék. čes., 120, 1981, 43: 1322.
 13. Höschl C.: Účinky lithia na endokrinní systém (Lithium influence on endocrine system). Čas. Lék. čes., 121, 1982, 16: 481-488.
 14. Höschl C., Roth Z.: Simultánní vyhodnocení vlivů měnících hodnotu testu s tyreoliberinem u psychiatrických nemocných (Simultaneous evaluation of variables changing TRH-test value in psychiatric patients). Čas. Lék .čes., 121, 1982, 16: 481-488.
 15. Höschl C., Stárka L., Hendrychová Y.: Význam Dexametazonového supresního testu pro psychiatrickou praxi (DST in psychiatric praxis). Čas. Lék. čes., 121, 1982, 32: 1009-1010.
 16. Höschl C., Blahoš J., Taussigová D., Břicháček V., Lukešová J.: Má verapamil vliv na psychiku? (Does verapamil influence mind?) Čs. psychiatrie 78, 1982, 6: 388-391.
 17. Hanzlíček L., Kožený J., Höschl C.: Diskriminační vlastnosti a korelační struktura krátké psychiatrické posuzovací stupnice (BPRS). (Discriminant properties and correlation structure of the Brief Psychiatric Rating Scale). Zprávy VÚPs č.63, Praha 1983.
 18. Höschl C.: Neuroendokrinní vztahy mozku a kortikotropní osy (Neuroendocrine relations of the brain and adrenocortical axis). Čas.Lék.čes.,122, 1983, 29: 923-924.
 19. Blahoš J., Höschl C.: Kalcium a kalciotropní látky v psychiatrii (Calcium and calciotropic compounds in psychiatry). Čas.Lék.čes.,123, 1984, 36: 1105-1109.
 20. Höschl C., Blahoš J., Kabeš J. et al.: Použití blokátoru kalciového kanálu v psychiatrii. Hypotéza a první výsledky (The use of calcium channel blocker in psychiatry. The hypothesis and first results). Čas.Lék.čes.,123, 1984, 36: 1110-1113.
 21. Höschl C., Karásková E.: Infekční původ schizofrenie? (Infectious origin of schizophrenia?). Čas. Lék. čes., 124,1985,28: 865-868.
 22. Höschl C.: Současné otázky psychoneuroendokrinologie (Current trends in psychoneuroendocrinology). Prakt.lék., 66,1986,12:441-444.
 23. Höschl C., Škodová M.: Predikční hodnota diagnostického testu či klinického příznaku (Prediction value of a diagnostic tool or of a clinical symptom). Čas. Lék. čes., 125, 1986, 41-42: 1297.
 24. Höschl C.: Dialektika výchovy a sebevýchovy (Dialectics of education and self-education). "Pinel", 1, 1986, 2: 4-8. Přetištěno v: Vita Nostra, 1, 1990, 6: 4-7.
 25. Novotná D., Höschl C.: Výběr novější zahraniční literatury o DST v psychiatrii (Digest of recent literature on DST in psychiatry). Zprávy VÚPs č.86, Praha 1988.
 26. Höschl C.: Etologie a medicína (Ethology and medicine). Bratisl. lek. Listy, 90, 1989, 3: 190-202.
 27. Höschl C.: Chronobiologie v lékařství (Chronobiology in medicine). Bratisl. lek. Listy, 90, 1989,4: 300-308.
 28. Höschl C.: Neuroendokrinologie v psychiatrii (Neuroendocrinology in psychiatry). Bratisl. lek. Listy, 90, 1989,5: 360-372.
 29. Rokyta R., Höschl C.: Hodnocení vědeckovýzkumné, pedagogické a léčebně preventivní činnosti vysokoškolských učitelů - lékařů (The evaluation on research, training and clinical activities of medical doctors - university teachers). Informační Bulletin Univerzity Karlovy, 1989/1990, č.3, s.9-14.
 30. Höschl C.: K 2. výročí 17. listopadu 1989 (On "17th November" anniversary). Čas. Lék. čes., 131, 1992, 20-21: 646-651.
 31. dtto jako Höschl C.: Čas.Lék.čes., 129, 1990, č.29, s.927-928 a Höschl C.: Návrh na jmenování docentem nebo profesorem - bodovací systém (The proposal of criteria of a tenure). Ibid., s.928. - also in: Prakt. lék.
 32. Höschl C.: Jaký je smysl naší práce? (What is "raison d’etre" of our work?) Alma Mater, 2,1990:2-4.
 33. Horák J., Höschl C.: Reforma studia na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (A reform of study at 3rd Medical faculty ChUP). Prakt. Lék., 70, 1990, 17:650-652.
 34. Diskuse: Čas.Lék.čes., 130,1991,č.15,s.476-477.
 35. Höschl C.: Interakcionismus a psychofyzický paralelismus (Interactionism and psycho-physical parallelism). Vita Nostra Revue, 3.LFUK, léto 91: 5-11.
 36. Höschl C.: Oponentní řízení v rámci amerického grantového systému dotace výzkumu (Review procedure in American grant system). Čas.Lék.čes.,130,1991,18:571-572. *
 37. Dobrovský K., Valchář M., Höschl C.: Možnosti terapeutického využití zásahu do neuronální kalciové homeostázy (Therapeutic use of intervention into calcium neuronal homoeostasis). Čas.Lék.čes.,130,1991,22-23:625-630.
 38. Höschl C., Filip V., Bornová L., David I., Karen P., Seifertová D.: Výsledky klinického zkoušení levoprotilinu (Results of clinical trial of levoprotiline). Čs. psychiatrie, 88, 1992, 2: 97-105.
 39. Höschl C.: Sociobiologie (Sociobiology). Bratisl. lek. Listy, 90, 1989, 6: 462-466. (Cit. s úryvky ve: Vesmír, 72, 1993, 4: 188)
 40. David I., Filip V., Höschl C., Albrecht V., Paluš M., Seifertová D., Prašková H.: Dynamika ovlivnění EEG levoprotilinem a maprotilinem u nemocných s velkou depresívní epizodou (DSM-III-R). (Dynamics of EEG response to levoprotiline and maprotiline in patients with major depression). Čs. psychiatrie, 89, 1993, 3: 123-129.
 41. Höschl C.: Citační analýza jako kritérium institucionální evaluace (Science citation analysis as a criterium of institutional evaluation). Aula 1, 1993, 4: 10-15.
 42. Kožený J., Höschl C., Provazníková H., Hynčica V.: Přijímací řízení na 3.LFUK v Praze pro rok 1992/93 (Admission procedure at 3rd Med. Fac. ChU in Prague). Čas.Lék.čes., 132, 1993, 23: 731-735.
 43. Höschl C., Kožený J., Hanzlíček L.: Validita Krátké psychiatrické posuzovací stupnice - BPRS (Validity of the Brief Psychiatric Rating Scale). Bratisl. Lek.Listy, 95,1994, 11: 527-532.
 44. Höschl C., Hynčica V., Kožený J., Provazníková H.: Přijímací řízení na 3.lékařské fakultě University Karlovy (Admission procedure at 3rd Med. Fac. ChU in Prague). Alfa Revue, IV, 1994, 3: 23-24
 45. Kožený J., Klaschka J., Höschl C.: Vztah mezi Cloningerovými temperamentovými dimenzemi a průběhem léčby pacientů s diagnozou Bipolární afektivní porucha, současná fáze deprese (Relationship among Cloninger’s temperamental dimensions and the course of treatment in patients with the diagnosis of Bipolar affective disorder, current episode: depression). Čs. psychol., 38,1994, 5: 385-391.
 46. Krch F., Zvolský P., Höschl C.: First experience with Vladimír Vondráček National Psychiatric Award. Čs. Psychiat., 90, 1994, 2: 120.
 47. Höschl C.: "Postgraduate training in medicine". Prakt. Lék., 74, 1994, 4, p. 190.
 48. Höschl C.: Komentář k některým problémům lékařských fakult v České Republice (Comment on some problems of medical faculties in Czech Republic). Alma Mater, 5, 1995: 94-105.
 49. Höschl C.: V mnohém ohledu děláme věci lépe, ale cítíme se hůře (In many aspects we do things better but feel worse): Global Medical Conference/Psychiatry Indianapolis, USA, 17.- 20. 5. 1995 (Proměny medicíny na přelomu tísiciletí). ZdN 18.8.95, příloha Lékařské listy, č. 33, s.2.
 50. Höschl C.: V mnohém ohledu děláme věci lépe, ale cítíme se hůře (In many aspects we do things better but feel worse): Global Medical Conference/Psychiatry Indianapolis, USA, 17.- 20. 5. 1995 (Proměny medicíny na přelomu tísiciletí). Čas.Lék.Čes., 135, 1996, 5: 160-162.
 51. Höschl C.: V mnohém ohledu děláme věci lépe, ale cítíme se hůře (In many aspects we do things better but feel worse): Global Medical Conference/Psychiatry Indianapolis, USA, 17.- 20. 5. 1995 (Proměny medicíny na přelomu tísiciletí). Čes. a slov. Psychiat., 91, 1995, 6, s. 374-380
 52. Höschl C.: V mnohém ohledu děláme věci lépe, ale cítíme se hůře (In many aspects we do things better but feel worse): Global Medical Conference/Psychiatry Indianapolis, USA, 17.- 20. 5. 1995 (Proměny medicíny na přelomu tísiciletí). Vita Nostra Revue, 1-2/1996, str. 66-73.
 53. s applications in Internal Grant Agency of Ministry of Health of Czech Republic). Čas. Lék. Čes., 135, 1996, 9: příloha str. 9-13.
 54. Höschl C.: "Deprese - závažný fenomén dnešního života" (Depression - serious problem of contemporary life). Medicína, 3,1996,7-8: 1, 8-10.
 55. Höschl C.: "The Taboo of Death". In: Selected value aspects of the transforming society. Czech association of the Club of Rome, Prague, 1996.
 56. Höschl C.: "The Death Penalty in the USA". In: Selected value aspects of the transforming society. Czech association of the Club of Rome, Prague, 1996.
 57. Kožený J., Höschl C.: "Structural model of academic performance of medical students during the first two years of study". Čs. psychol., 40, 1996, 3, p. 177-184.
 58. Kožený J., Höschl C.: Structral model of academic performance of medical students in first four semesters of curriculum. Čs. psychol, 40, 1996, 3: 173-178.
 59. "Höschl C.: ""Our patients treat us". Interview on psychiatry, psychology and healing. PROPSY, a journal for modern psychology, 3,1997,2:1.
 60. Höschl C.: Biological psychiatriy in the year 2000. Psychiatrie, 1, 1997, 3-4: 107-116.
 61. Höschl C.: Drug profiles – moclobemidum. Remedia, 7, 1997, 6: 340-352. ISSN 0862-8947.
 62. Höschl C.: Theory of Depression. Psychiatrie, 2, 1998, 2:78-85.
 63. Kožený J., Tišanská L., Höschl C.: Predicting academic success in the first year of medical studiy: dichotomic approach. Čs. psychol, 42: (4) 1998, 289-290. Reprinted in Vita Nostra Revue, 4/98:33-40.
 64. Höschl C.: R&D in the transformation period. Věda, technika, společnost, VII(XX), 1998,4:7-33. ISSN 1210-0250.
 65. Höschl C.: Je nyní na čase změnit koncept schizofrenie? (Is Now The Right Time to Revise a Concept of Schizophrenia ?) Psychiatrie, 3, 1999, suppl.1:16-17.
 66. Höschl C.: Současné trendy v psychiatrii. (Current Trends in Psychiatry). Psychiatrie, 3, 1999, suppl.2:4-5.
 67. Höschl C.: Bolest a deprese (Pain and depression). Bolest 2, 1999, 3:113-115.
 68. Höschl C.: Depressive disorder. Internal Medicine for praxis, 1, 1999, 5:6-14.
 69. Höschl C.: Anxiolytics – drugs against anxiety. Internal medicine for praxis, 2, 2000, 4:13-19.
 70. Höschl C.: Psychopharmacology for 21st century. Trends in medicine, 2, 2000, 3: 6-13.
 71. Höschl C.: Molecular biology in psychiatry. Psychiatrie 4, 2000, suppl. 1:8-16.
 72. Kožený J., Höschl C., Tišanská L.: Akademický výkon a úspěch v 1. a 2. ročníku integrovaného studia medicíny na 3.LF UK: prediktivní potenciál přijímacího řízení. (Academic performance and achievements in 1 & 2 year of integrated curriculum at 3rd Faculty of Medicine of Charles University: predictive potential of entrance examinations). Československá psychologie (Czechoslovak psychology), 46, 2002, 3:208-218.
 73. Höschl C.: SSRI - Antidepressants of 3rd generation. Causa Subita, 5, 2002, 7 :309-311. ISSN : 1212-0197.
 74. Šťastný F., Pliss L., Höschl C.: Interaction between proteases and blood-brain barrier: possible sequellae for clinical praxisPsychiatrie 6, 2002, 4: 230-241.
 75. Hájek T., Kopeček M., Preiss M., Charvát F., Pánková R., Arenberger P., Herzogová J., Beneš V., Alda M., Höschl C.: Prospektivní sledování objemu a funkce hipokampu u osob léčených glukokortikoidy. (Prospective study of hipocampal volume and function in patients treated with gluccocorticoids). Psychiatrie, 7, 2003; 4:251-257.
 76. Höschl C., Hájek T., Kopeček M.: Poškozují exogenně podávané kortikoidy mozek? (Do exogenous corticosteroids damage human brain ?). Psychiatrie 8, 2004, Suppl. 2: 20-23. ISSN:1211-7579.
 77. Šťastný F., Tejkalová H., Skuba I. Páleníček T., Pliss L. Mareš V., Krištofiková Z., Kaiser M., Höschl C., Bubeníková V., Balcar V. Interakce dopaminového D1/D2 receptoru s glutamátovým receptorem NMDA typu: od molekul k animálním modelům schizofrenie (Interaction of D1/D2 receptors with glutamatergic NMDA receptor: from molecules to animal models of schizophrenia). Psychiatrie, 8, 2004, S3:32-41.
 78. Kožený J., Tišanská L., Höschl C.: Predikce akademického výkonu a úspěchu studentů medicíny v prvních deseti semestrech studia (Predicting academic performance and success of students of medicine during the first ten semesters). Československá psychologie 2004, XLVIII, 6:491-498.
 79. Höschl C.: Neurotrofní účinky antidepresiv (Neurotrophic effects of antidepressants). Farmakoterapie 1, 2005, 3: 223-228. ISSN: 1801-1209.
 80. Šťastný F., Vrajová M., Tejkalová H., Peková S., Mareš V. Kozmiková I., Jirásková J.,Höschl C., Balcar V.J.: Composition and function of NMDA receptor in schizophrenia: from animal models to a patients. Psychiatrie, 10, 2006, S2:7-14.
 81. Neurobiology of mental disorders inspires psychopharmacology. Lékarské listy /Medical letters/ (annex to Zdravotnicke noviny), 2006; 19:3-6
 82. Bareš M., Brunovský M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Kožený J., Čermák J. Šóš P., Höschl C.: EEG in prediction of antidepressant response in patients with depressive disorder: review and extended pilot data. Psychiatrie, 10; 2006, 4:205-210.
 83. Stopková P, Höschl C: Diskrétní a spojité v konceptualizaci bipolární poruchy a schizofrenie (concept of bipolar disorder and schizophrenia: discrete and continuous aspects). Psychiatrie, 11, 2007; 3:160-168.
 84. Höschl C, Španiel F. Umění a (neuro)věda [Art & (Neuro)science]. Sanquis, 2008;56:46-49.
 85. Höschl C, Španiel F. Art and (neuro)science. Vita Nostra Revue, 2008, 3:56-65. Reprinted from the magazine Sanquis (2008;56:46-49) with the permission of both authors and the editor.
 86. Novák T., Kopeček M., Hájek T., Horáček J., Höschl C.: Morfometrie založená na voxelech u postižených a nepostižených potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou (Voxel-based morphometry in affected and unaffected offspring of parents with bipolar affective disorder). Psychiatrie, 14; 2010, 1:7-11.
 87. Höschl C. Has the time come for more personalised medicine in psychiatry? Praktický lékař (journal "General Practitioner"), 90; 2010, 8:501-504.
 88. Novák T., Gunde E., Kopeček M., Hájek T., Schmidt M., Höschl C. Hyperintenzity bílé hmoty u potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou - výsledky českého souboru. (White Matter Hyperintensities in Offspring of Bipolar Parents - Results from Czech Sample). Psychiatrie, 14, 2010; Suppl 2: 66-69.
 89. Švestka J, Höschl C, Anders M, Janů L, Masopust J, Mohr P, Přikryl R. Možnosti použití aripiprazolu v léčbě bipolární afektivní poruchy. Konsensus expertů v České republice. (Possibilities of aripiprazole use in the treatment of bipolar affective dosorder. Expert consensus in the Czech Republic). Psychiatrie, 14; 2010, 4:218-224.
 90. Breznosčáková D, Hö˜schl C. Depression and diabetes mellitus - a common occurence, risk factors, and pathophysiological mechanisms. Psychiatrie 2012;16(1):14-18
 91. Höschl C. Agomelatin – antidepressant restoring circadian rhythms [in Czech](Drug profiles). Remedia 3/2012
 92. Mohr P, Höschl C, Volavka J: How to read critically a scientific paper. Čas.Lék.čes, 151; 2012, 10:476-479.
 93. Kopeček M, Höschl C: Theoretical and clinical aspects of long acting injection antipsychotics. Psychiatrie, 16; 2012, 4:188-197.
 94. Possibilities of antidepressant treatment from the perspective of personalized medicine. Medical Tribune, 9; 2013, 1:C2.
 95. Ehler E, Bednařík J, Höschl C, Winkler P, Suchý M, Pátá M. Náklady na poruchy mozku v České republice [Cost of Brain Disorders in the Czech Republic]. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 282-291
 96. Kožený J, Höschl C, Tišanská L. Komorbidita migrény a deprese – metaanalytická studie [Comorbidity of migraine and depression - meta-analytic study]. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(6): 712-716.
 97. Mohr P, Anders M, R Přikryl, Masopust J, J Praško, Höschl C. ČNPS consensus on the diagnosis and treatment of ADHD in adulthood. Psychiatry, Prague: Tigis, 2013; 17 (4): 189 -202
 98. Höschl C. Výzvy v psychiatrii [Challenges in Psychiatry]. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika [SK] 21, 2014; 3-4: 19-23
 99. Höschl C.: Serotonergní mechanismy účinku multifunkčních antidepresiv a některých antipsychotik (Serotonergic mechanisms of multifunctional antidepressants and some antipsychotics). Psychiatrie, 19; 2015, 1: 44-48.
 100. Kožený J, Tišanská L, Höschl C, Pivrnec P, Jechová M, Kaplanová B. Association of antidepressants prescription, diagnosis od depression and suicide rate: an ecological study. Psychiatrie 2015; 19(1):4-7
 101. Höschl C, Horáček J. New findings on Aripiprazole as a challenge to search for other antipsychotic modalities. Psychiatrie 2016; 20(1):50-54.
 102. Höschl C.: Lubomír Hanzlíček - 100 let od jeho narození (Lubomir Hanzlíček - 100 years since his birth). Psychiatrie, 20; 2016, 3:166-167.
 103. Höschl C.: Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. - 50 let (Prof. MUDr. Jiří Horáček - 50 years). Psychiatrie, 20;, 2016, 3:169170.
 104. Bareš M, Novák T, Hejzlar M, Renka J, Höschl C. Treatment-resistant depression I: epidemiology, classification, risk factors and pseudoresistance. Psychiatrie, 20,2016;4:178-186
 105. Höschl C, Horáček J. Mind as an immunomodulator. Vnitř Lék [Internal Med.] 2016; 62(Suppl 4): 36-41
 106. Bareš M., Novák T., Hejzlar M., Renka J., Höschl C.: Treatment-resistant depression II: basic principles and strategies of treatment. léčby. Psychiatrie, 21; 2017, 1:18-26.
 107. Kohútová B, Novák T, Kožený J, Tišanská L, Mravčíková K, Bednařík J, Höschl C. Comorbidities and quality of life in outpatients with schizophrenia, depressive disorder, and generalized anxiety disorder: Project COSMOS, the cross-sectional results. Psychiatrie, 22;2018,2:60-67.
 108. Höschl C. Is a part of our soul in our gut? Postgraduální gastroenterologie a hepatologie (Postgraduate Gastroenterology and Hepatology) 2019, 5; № 1: 18-20
 109. Höschl C. New antipsychotic cariprazine in the treatment of schizophrenia. E-learning course.
 110. Höschl C.: The soul as an immunomodulator – pain, stress, depression, schizophrenia and immunity. Farmakoterapie Review, 10; 2020, 3:4-6.
 111. Kohútová B., Novák T., Kožený J., Tišanská L., Mravčíková K., Bednařík J., Höschl C.: Relationship of overweight or obesity, physical activity, and general functioning in patients with depressive disorder (MDD), schizophrenia (SCH) and neuropathic pain (NP): a prospective, multicenter study. BRAIN FIT project. Psychiatrie 2020; 24(1):4-13.
 112. Kopeček M., Kopečková J., Höschl C.: Somatoform autonomic dysfunction or histamine intolerance due to genetic defect of diamine oxidase? From the phenomenologigal diagnosis of functional disorder to genetically determined clinical unit.. Psychiatrie 24; 2020, 2:79-84.