Kapitoly v monografiích

 1. Höschl C., Šimek J.: Koncepce psychického stresu. In: Baštecký J., Šavlík J., Šimek J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada Avicenum, 1993, s. 41-47.
 2. Höschl C.: Psychosomatická problematika v endokrinologii. In: Baštecký J., Šavlík J., Šimek J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada Avicenum, 1993, s. 219-233.
 3. Höschl C.: The Role of Prediction in Modern Science - The Example of Psychiatry. In: Zwilling R. (Ed.): Natural Sciences and Human Thought, Springer - Verlag, Berlin-Heidelberg - New York, 1994, p. 187-191.
 4. Höschl C.: University Research and Development - The Czech Republic vs. European Union. In: Stiftung Deutsch-Amerikanisches Akademisches Konzill (DAAK): Symposium Halle 1997. Schriftenreihe des DAAK, Symposien, Band 6, Bonn-Washington, D.C. 1998, pp.63-71. ISSN 0948-4809.
 5. Řípová D., Němcová V., Höschl C., Fales E., Majer E., Strunecká A.: Lipid composition of different brain regions in patients with Alzheimer's disease and multi-infarct dementia. In: Progress in Alzheimer's and Parkinsonr's diseases. Fisher A., Yoshida M., Hanin I. (eds.): Plenum Press, New York, 1998, str. 301-307. ISBN: O-306-45903-5.
 6. Höschl C.: "Historické a kulturní proměny lidské sexuality". Kapitola v knize: "Eros v evropské grafice v průběhu staletí". Vydalo Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Nadace Hollar ve spolupráci s Grafickou sbírkou Národní galerie, Praha, 1999. Autoři: Cyril Höschl, Jiří Machalický, Bohuslav Holý, 189 s. ISBN: 80-902405-1-8.
 7. Höschl C., Anděl M. (editoři): Supplementum 1. mezinárodní konference o novém curriculu lékařství, 9.-10.1.1998. Vydalo nakladateství a vydavatelství Tigis, Praha, 1999, str. 85. ISBN 80-900130-1-5.
 8. Höschl C.: Is There causality in history? Kapitola v knize: "Popper’s Open Society after 50 years. (The continuing relevance of Karl Popper)". Ian Jarvie and Sandra Pralong (eds.): Routledge, London and New York 1999. ISBN 0-415-16502-4.
 9. Höschl C.: Antidepressants in Broader Context. In: Maj M., Sartorius N. (Eds.): Depressive Disorders. WPA Series and Experience in Psychiatry, Vol 1., p. 143-145. John Wiley & sons, ltd., Chichester, New York, Singapore, Toronto 1999. ISBN 0-471-99905-9.
 10. Höschl C., Holmerová I., Honzáková L., Jirák R., Kumpel Q., Obenberger J., Topinková E., Vinař O., Vojtěchovský M.: Alzheimerova choroba. Symposium 1 (editor J. Hořejší). Praha, Galén 1999, s. 96. ISBN 80-7262-026-8.
 11. Höschl C.: Předmluva In: Dragomirecká E., Palčová A., Papežová H. (editors): Sociální psychiatrie v čase změn. Psychiatrické centrum Praha, 1. vyd., Praha 2000, 278 s. ISBN: 80-85121-08-5.
 12. Höschl C.: Směřování české psychiatrie na přelomu století, str. 456-469. Kapitola v knize "Co daly naše země Evropě a lidstvu". Eds.: I.M. Havel, D. Třeštík, vydal ELK Praha 2000, ISBN: 80-889316-10-6.
 13. Höschl C.: Engram a implikátní řád, str. 272-276. Kapitola v knize "Transdisciplinární gratulovník I. M. Havlovi k 60. narozeninám". Eds.: Ivan Chvatík, Jiří Fiala, vydal Oikoymenh 2000, ISBN 80-7298-006-8.
 14. Höschl C.: Mechanismy buněčné smrti a možnosti jejich terapeutického ovlivnění. In: Růžička et al.: Diferenciální diagnostika a léčba demencí. Praha, Galén 2003, s. 137-144.1. Kniha oceněna Národní psychiatrickou cenou Vladimíra Vondráčka za rok 2003.
 15. Höschl C.: My personal memories to Sir John Eccles. In: Eccles H., Rokyta R. (eds.): Sir John Eccles, memorial booklet at the occasion of Sir John Eccles Memorial Symposium, Prague 2003. Prague, TIGIS 2003, p. 34-35.
 16. Výuka lékařství. Rozhovor s profesorem Höschlem. Ve: Baštecká B. a kol.: Klinická psychologie v praxi. Portál, Praha, 2003, str. 189-195. ISBN:
 17. Höschl C.: Předmluva. Ve: Vratislav Schreiber: Hormony a lidská mysl. Triton, Praha 2004, str. 9-11. ISBN 80-7254-433-0.
 18. Höschl C.: Psychiatr Lubomír Hanzlíček. In: Šmahel F. (ed.): Učenci očima kolegů a žáků. Academia, Praha 2004, 237 s. ISBN 80-200-1210-9, (str. 35-39)
 19. Höschl C.: Obituary to Prof. Dr. Zdeněk Matějček, CSc. In: Šmahel F. (ed.): The Learned Society of the Czech Republic. Private publication of the Learned Society of the Czech Republic. Prague, 2005, pp. 78-79.
 20. Höschl C.: Conciencia y neurobiología del cerebro. In: Florencia Abbate (ed.): Proyecto Golem 2003-5764, Buenos Aires-Praga. Universidad de Buenos Aires, 2005, pp.161-172. ISBN 950-29-0857-0
 21. Höschl C.: Konceptuální model deprese a její léčba. Ve:Perušičová J.(pořadatel): Depresivní stavy, str. 34-47. Medical Tribune CZ, Praha 2005, str. 34-47. ISBN 80-239-6304-X
 22. Höschl C., Dragomirecká E.: Czech Republic. In: Jané-Llopis,E. & Anderson,P.(Eds).(2006). Mental health promotion and mental disorder prevention across European Member States: a collection of country stories. Luxembourg: European Communities, pp 51-54. ISBN-10: 92-79-01160-X
 23. Höschl C.: Endokrinní systém a psychiatrie. In:Blahoš J., Zamrazil V.(eds.):Endokrinologie-interdisciplinární obor.Praha, Triton 2006, s.227-240.ISBN 80-7254-788-7
 24. Höschl C.: Význam Freuda pro současnou medicínu. In: Loužek M.(ed.): 150 let od narození Sigmunda Freuda. Sborník textů. Ekonomika, právo, politika (Cep) č.51/2006:19-31. ISBN 80-86547-56-6
 25. Höschl C.: Předmluva k českému vydání. Objevte cestu, jak jít dál (podpora a rady pro každého, koho postihla schizofrenie). Tigis, Praha, 2006, 100 stran. ISBN: 80-903840-2-2.
 26. Höschl C.: Úvodní slovo. In: Miovský et al., Konopí a konopné drogy. Grada publ., Praha 2008, 544s.
 27. Höschl C., Španiel F.: Umění a (neuro)věda (str. 113-125). In: David Krámský (ed.) Kognitivní věda dnes a zítra. Nakladatelství Bor, 2009, ISBN: 978-80-86807-55-3.
 28. Höschl C.: Challenges in Concept and Practice. In: Herrman H., Maj M., and Sartorius N.(eds.): Depressive Disorders.Third Edition. Wiley-Blackwell, 2009:81-83.
 29. Höschl C. Hesla ve: Malina J. a kolektiv: Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-560-0.
 30. Höschl C.: First-generation antipsychotics. In: Ian P. Stolerman (ed.), Encyclopedia of Psychopharmacology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
 31. Höschl C. and van Niekerk J.: Recruitment of Psychiatrists: the Key Role of Education. In: Gask L, Coskun B, Baron D (eds.): Teaching Psychiatry: Putting Theory into Practice. Wiley 2010.
 32. Dogra N, Höschl C, Moussaoui D: Developing a Medical Student Curriculum in Psychiatry. In: Gask L, Coskun B, Baron D (eds.): Teaching Psychiatry: Putting Theory into Practice. Wiley 2010.
 33. Höschl C. Emoce a Psychiatrie. In: Höschl C, Praško J, Rokyta R. Emoce v medicíně. 1. vyd., Academia Medica Pragensis, Praha 2011, s.127-134. ISBN 978-80-86694-99-3
 34. Höschl C.: Předmluva. In: Perušičová J, Diabetes mellitus a mozek. 2013, Maxdorf, Praha 2013, str. 11-14, ISBN 978-80-7345-336-7.
 35. Höschl C. Sociobiologie deprese. Ve: Rokyta R, Höschl C (eds.): Emoce v medicíně II a III. Praha, Mladá fronta 2014, str. 53-56.
 36. Höschl C. Syndrom narušené závislosti na odměně. Ve: Rokyta R, Höschl C (eds.): Emoce v medicíně II a III. Praha, Mladá fronta 2014, str. 141-152.
 37. Höschl C. Placebo a bolest. In: Rokyta R, Höschl C (eds.): Bolest a regenerace v medicíně. Česká lékařská akademie, Axonite, Praha 2015, s.21-24. ISBN 978-80-88046-03-5
 38. Höschl C. Deprese a čas - terapeutické implikace. In: Rokyta R, Höschl C (eds.): To nejlepší ze současné české medicíny. Česká lékařská akademie, Axonite, Praha 2016, str.12-17
 39. Höschl C, Španiel F. Umění a (neuro)věda. Ve: Horáček J, Kesner L, Höschl C, Španiel F (eds): Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. 1. vyd., Galén publishing, Praha 2016, str.203-209.
 40. Höschl C., Čermáková P.: The role of restricting access to potentially lethal medication in suicide prevention (pp 709-712). In: Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. (Ed. Danuta Wasserman). Oxford University Press 2021. ISBN 978-0-19-883444-1.
 41. Krupchanka D., Winkler P., Germanavicius A., Pfeiffer J., Höschl C., Plevachuk O., Suvalo O.: Central and Eastern Europe. In: Psychosis: Global Perspectives, Oxford University Press, 2023, ISBN: 9780198735588
 42. Předmluva II ke knize Seth J. Gillihan, Ph.D. Přeuč svůj mozek, pracovní kniha pro zvládání deprese a úzkosti. Str. 10-11. Překlad vydalo nakladatelství Improovio, s.r.o. 2024. ISBN: 978-80-909221-0-5