Kožený J., Höschl C., Tišanská L.: Akademický výkon a úspěch v 1. a 2. ročníku integrovaného studia medicíny na 3.LF UK: prediktivní potenciál přijímacího řízení. Československá psychologie, 46, 2002, 3:208-218.

2002


Ve studii byla ověřována prediktivní validita přijímacího řízení v souvislosti s prospěchem v prvních čtyřech semestrech studia na 3. LF UK po zavedení nového curricula v roce 1996, jehož hlavním rysem je důraz na kauzálně integrovanou výuku medicíny.
Soubor tvořilo celkem 452 studentů 1. ročníku, přijatých ke studiu na 3., lékařskou fakultu UK v Praze v letech 1996 - 1999, kteří postoupili do 2. ročníku.
Výsledky jak multivariační lineární regresní analýzy, tak binární logistické regresní analýzy, podpořily předpoklad přiměřené prediktivní validity přijímacího řízení v souvislosti s akademickým výkonem i akademickým úspěchem.
Kožený, Jiří - Höschl, Cyril - Tišanská, Lýdie (2002). Akademický výkon a úspěch v 1. a 2. ročníku integrovaného studia medicíny na 3. LF UK: Prediktivní potenciál přijímacího řízení. Československá psychologie, 46, 3, 208-218.